Vergoedingsbeleid

Vergoedingsbeleid met betrekking tot Xtrackers en Xtrackers II

Deutsche Asset Management S.A. (de “Vennootschap”), de beheermaatschappij van Xtrackers en Xtrackers II, valt onder de vergoedingsstrategie van Deutsche Bank Group. Alle zaken met betrekking tot de vergoeding en de naleving van de reglementaire vereisten worden gecontroleerd door de overeenstemmende comités van Deutsche Bank Group. Deutsche Bank Group hanteert een totaalvergoedingsbeleid, dat bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding en uitgestelde vergoedingselementen, die gekoppeld zijn aan de individuele prestatie in de toekomst en de duurzame ontwikkeling van Deutsche Bank Group. Om het bedrag te bepalen van de uitgestelde vergoeding en de instrumenten gekoppeld aan langetermijnresultaten (zoals aandelen of fondsdeelbewijzen), heeft Deutsche Bank Group een vergoedingssysteem ontwikkeld waarbij een grote afhankelijkheid van het variabele deel wordt vermeden. Dit vergoedingssysteem is uiteengezet in een beleid, dat onder meer aan de volgende vereisten voldoet:

a) Het vergoedingsbeleid stemt overeen met en bevordert een degelijk en efficiënt risicobeheer, en moedigt het nemen van buitensporige risico's niet aan;

b) Het vergoedingsbeleid ligt in de lijn van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en belangen van de Deutsche Bank Group (inclusief de Vennootschap en de ICBE’s die zij beheert, alsook de beleggers in dergelijke ICBE’s), en omvat maatregelen om belangenconflicten te vermijden;
                                                           
c) De beoordeling van de resultaten gebeurt in een meerjarenkader;

d) Vaste en variabele componenten van de totale vergoeding zijn goed tegenover elkaar afgewogen en de vaste componenten vertegenwoordigen een voldoende hoog deel van de totale vergoeding om de toepassing mogelijk te maken van een volledig flexibel beleid over vergoedingscomponenten, inclusief de mogelijkheid om geen variabele vergoedingscomponent te betalen.

Meer details over het huidige vergoedingsbeleid zijn online gepubliceerd op https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm en in het bijbehorende Vergoedingsrapport van Deutsche Bank AG (“Compensation Report”). Hierin vindt u onder andere een beschrijving van de berekeningswijze voor de vergoeding en bonussen van specifieke groepen werknemers en een specificatie van de verantwoordelijken voor de toekenning, inclusief leden van het vergoedingscomité. Op verzoek zal de Vennootschap deze informatie gratis beschikbaar stellen in de vorm van een papieren document.

Vergoedingsbeleid met betrekking tot Xtrackers (IE) Plc

De bestuurders van Xtrackers (IE) Plc (de “Bestuurders”) hebben een vergoedingsbeleid (het “Vergoedingsbeleid”) ingevoerd dat erop is gericht alle relevante belangenconflicten op elk moment naar behoren te kunnen behandelen. Hierbij wordt gekeken naar de noodzaak om, met betrekking tot risicobeheer, de risico's en de blootstelling aan risico's op elkaar af te stemmen. Ook moeten de beleidslijnen worden afgestemd op de bedrijfsstrategie, de doelstellingen en de belangen van Xtrackers (IE) Plc.

De Bestuurders zijn van mening dat het Vergoedingsbeleid en de gebruiken voor de Bestuurders, die door hun activiteiten een wezenlijke impact kunnen hebben op het risicoprofiel van Xtrackers (IE) Plc, in lijn zijn met degelijk en efficiënt risicobeheer, en dit ook bevorderen. Verder moedigen ze niet aan risico's te nemen die niet in lijn liggen met het risicoprofiel van Xtrackers (IE) Plc. In dit opzicht zal niemand van de Bestuurders een vergoeding ontvangen die bestaat uit een variabele vergoeding, gebaseerd op prestaties. De Vergoedingsbeleidslijnen van Xtrackers (IE) Plc werden ontworpen in overeenstemming met de vereisten van verordening 5 van de Verordeningen van de Europese Unie betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten van 2016 (Aanpassing) en met de Vergoedingsrichtlijnen ESMA/2016/411 van de ESMA (de ESMA-Richtlijnen).

Instellingen die belast zijn met beleggingsbeheeractiviteiten, zijn ook onderhevig aan de vergoedingsvereisten krachtens de relevante ESMA-Richtlijnen, tenzij dergelijke instellingen en hun relevant personeel onderhevig zijn aan reglementaire vergoedingsvereisten die even effectief zijn als de ESMA-Richtlijnen.

Het totale vergoedingsbedrag voor het boekjaar dat door Xtrackers (IE) Plc wordt betaald aan zijn geselecteerde medewerkers, zal worden gepubliceerd in gecontroleerde jaarrekening van Xtrackers (IE) Plc, net als de samenstelling van de vergoeding voor het Senior Management (dit zijn de Bestuurders), dat door zijn activiteiten een wezenlijke impact kan hebben op het risicoprofiel van Xtrackers (IE) Plc.

Een papieren exemplaar van het Vergoedingsbeleid is kosteloos verkrijgbaar op verzoek.